Dades de contacte

Raó social: *

Direcció: *

CIF: *
Telèfon:

Email: *
Pàgina web:

Assistent al programa: *

Càrrec: *

Persona/es de contacte:

Càrrec/s:

Organització sectorial/territorial a la que pertany:


Dades econòmiques

Subsector:
Exportacions (€):

Tipus d'empresa:
Països destí Export:

Data de constitució:
Importacions (€):

Nombre d'empleats:
Països origen Import (€):

Capital (€):
Export. a Europa (€):

Facturació (€):
Import. d'Europa (€):

Relacions mantingudes fins ara amb Europa:

Països d'interès: Països BaixosItàliaAlemanyaFrança

Interès en participar: