Escenari d’estabilitat i de modernització de la negociació col·lectiva

Les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya, CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime, han arribat a un preacord en la negociació de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), el qual resta pendent de la seva ratificació i aprovació pels òrgans de govern de les respectives organitzacions empresarials i sindicals.

A continuació s’identifiquen les principals matèries respecte les quals s’ha arribat a un preacord:

– Estructura de la negociació col·lectiva.
– Tribunal Laboral de Catalunya.
– Observatori de la conjuntura econòmica de la negociació col·lectiva.
– Ultraactivitat.
– Inaplicació de les Condicions establertes en els Convenis Col·lectius.
– Flexibilitat negociada en matèria de temps de treball, sistema de contractació, criteris salarials i sistemes retributius.
– Criteris sobre subcontractació i  empreses multiserveis.
– Organització professional, la formació professional i la promoció.
– Mobilitat funcional.
– Mobilitat geogràfica internacional.
– Participació de la representació de les persones treballadores en els processos de reestructuració.
– Responsabilitat social.
– Igualtat de gènere i bretxa salarial.
– Igualtat col·lectiu LGTBI.
– Gestió de la diversitat d’origen.
– Discapacitat.
– Absentisme.
– Salut laboral.
– Medi ambient i sostenibilitat.
– Mobilitat sostenible als centres de treball.
– Ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
– Desconnexió digital.
– Teletreball.
– Innovació i noves tecnologies.
– Digitalització i indústria 4.0.
– Pacte Nacional per a la Indústria.
– Previsió social complementària.
– Expedients de regulació d’ocupació i negociació col·lectiva.
– Contractació pública.
– Polítiques de formació i ocupació.
– Economia de plataformes digitals.
– Servei domèstic.